Gordic Consulting, s.r.o.
spoločnosť ktorá sa zaoberá službami súvisiacimi so správou a vymáhaním pohľadávok
 
Profil
Spoločnosť Gordic Consulting, s.r.o. vznikla v roku 2003. Počas svojej existencie si u svojich partnerov dokázala získať dôveru založenú na vysokej odbornosti, kvalite a efektivite poskytovaných služieb. K našim najdôležitejším partnerom patria spoločnosti v Slovenskej a Českej republike pôsobiace v rozličných sektoroch - letecké, finančné, telekomunikačné, oceliarske, zbrojárske odvetvie, stavebný priemysel...

Našim klientom poskytujeme kompletný servis, pričom základom nášho podnikania je poskytnutie vysoko odborného know-how s atribútmi lojálnosti a samozrejme diskrétnosti bez ohľadu na to, či je klientom spoločnosť, alebo jednotlivec. Spoločnosť Gordic Consulting, s.r.o. je členom Slovenskej živnostenskej komory.

V prípade ak Vás zaujme ponuka našej spoločnosti, radi sa zúčastníme na osobnom rokovaní, na ktorom by sme Vám podrobnejšie predstavili našu spoločnosť.

Tešíme sa na prípadnú spoluprácu s Vami.

Gordic Consulting, s.r.o.
 
Postup pri konaní vymáhanie pohľadávok
Postup pri konaní vo veci vymáhania pohľadávok je v nasledovných typoch:

- Mimosúdne vymáhanie pohľadávok
-
Zabezpečenie súdneho vymáhania pohľadávok
-
Riadenie pohľadávok
-
Odkupovanie pohľadávok

Mimosúdne vymáhanie pohľadávok

Bezprostredne po uzavretí mandátnej zmluvy s klientom, po obdržaní plnomocenstva a príslušnej dokumentácie ohľadne spravovanej pohľadávky, iniciujeme sériu rokovaní s dlžníkom za účelom dosiahnutia čo najrýchlejšej a najoptimálnejšej úhrady dlžnej čiastky, ktorá je po lehote splatnosti.

V tejto fáze spravidla vyzývame dlžníka na zaplatenie. Po uplynutí lehoty na zaplatenie dlžnej sumy kontaktujeme dlžníka a konkrétne dohodneme s každým dlžníkom spôsob splatenia dlžnej sumy v čo najkratšom možnom čase. Dbáme pritom na to, aby klientovi nevznikali ďalšie pohľadávky voči týmto dlžníkom.

Pri mimosúdnom vymáhaní pohľadávok využívame naše vybudované call centrum, keď špeciálne vyškolení pracovníci kontaktujú dlžníkov telefonicky.

Počas celého procesu vymáhania pohľadávok využívame náš špeciálne vyvinutý software, ktorý bol zhotovený výlučne pre potreby našej spoločnosti a našich klientov. Samozrejmosťou je efektívna ochrana dát vložených do informačného systému. Osobitnú pozornosť venujeme ochrane osobných údajov, ktoré nám boli zverené našimi klientmi.

O celom procese klienta priebežne informujeme ( on-line, telefonicky alebo osobne ) a poskytujeme mu prehľad, v akom stave sa spravovanie a vymáhanie konkrétnej pohľadávky nachádza.
V rámci rokovaní o mimosúdnom vyrovnaní sa snažíme o skvalitnenie a zabezpečenie pohľadávky,
a to najmä zriadením záložného práva na majetok dlžníka, uznaním dlhu, prípadne dosiahnutím vystavenia zmenky. Bežným postupom je uzavretie dohody o uznaní záväzku a o splnení záväzku formou splátok.

Proces mimosúdneho vyrovnania spravidla trvá najviac 90 dní. Po uplynutí tejto lehoty je vo väčšine prípadov možné vypracovať hodnotiacu správu a odporučiť klientovi ďalší postup vo veci. Klient sa na základe hodnotiacej správy môže rozhodnúť, či s prihliadnutím na efektívnosť bude pokračovať v súdnom vymáhaní pohľadávky, alebo či od ďalších úkonov upustí.

Zabezpečenie súdneho vymáhania pohľadávok

V niektorých prípadoch môže nastať situácia, že nedôjde k mimosúdnemu vyrovnaniu. Ak sa klient, na základe našej hodnotiacej správy, rozhodne zahájiť súdne vymáhanie pohľadávky, zabezpečí naša spoločnosť prostredníctvom siete renomovaných advokátov vydanie súdneho platobného rozkazu, alebo podanie žaloby s následným kompletným právnym zastupovaním.

Ak sa však súdne konanie javí ako neefektívne, pristupujeme k zabezpečeniu ďalších pohľadávok voči konkrétnemu dlžníkovi za účelom podania spoločného návrhu na vyhlásenie konkurzu v súlade so zákonom č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v platnom znení. Vychádzame pritom zo zákona o konkurze a vyrovnaní, podľa ktorého cieľom konkurzu je úprava majetkových pomerov dlžníka a k jeho využitiu spravidla pristupujeme v prípade, ak finančné a vôbec celkové majetkové pomery dlžníka mali v posledných troch rokoch pred vyhlásením konkurzu tendenciu výrazne sa znižovať. Realizácia pohľadávky formou konkurzného konania býva pre klienta spravidla výhodná i z dôvodu daňovej optimalizácie.

Riadenie pohľadávok

V rámci riadenia pohľadávok spravujeme pre klienta balíky pohľadávok pred lehotou splatnosti, ktoré preberáme bezprostredne po vystavení a zaslaní faktúry.

Cieľom našej činnosti je zabezpečiť riadne a včasné uhrádzanie záväzkov obchodných partnerov klientov a predísť tomu, aby našim klientom vznikali nové pohľadávky.

Odkupovanie pohľadávok

Naša spoločnosť sa zaoberá aj odkupovaním pohľadávok od klientov, špecializujeme sa na odkupovanie balíkov retailových pohľadávok, zrealizovali sme však už i odkúpenie balíka pohľadávok voči korporátnym klientom.

Našim klientom poskytujeme aj službu vymáhania pohľadávok takým spôsobom, že klient ako postupca postúpi na našu spoločnosť ako postupník balík pohľadávok a naša spoločnosť ďalej pokračuje vo vymáhaní pohľadávok na náš účet. Okamžite po pripísaní akejkoľvek čiastky od dlžníka na náš účet, poukazujeme na účet klienta dohodnutú časť sumy.

Po uplynutí určitého času klientovi buď vrátime tie pohľadávky, ktoré sa nám nepodarilo vymôcť, alebo po dohode s klientom pokračujeme v súdnom vymáhaní pohľadávok.

Poplatky v oblasti inkasa pohľadávok

Výška cien za služby poskytované v rámci správy a vymáhania pohľadávok závisí od dohody medzi klientom a našou spoločnosťou.

Konkrétne ceny budú stanovené dohodou v závislosti od štruktúry a výšky pohľadávok a od rozsahu a druhu poskytovanej činnosti.

 
Kontakty

Gordic Consulting, s.r.o.
Sídlo a fakturačná adresa:
Továrenská 3/B
901 01 MALACKY
Slovenská republika

Prevádzka a poštová adresa:
Hattalova 12
831 03 BRATISLAVA
Slovenská republika

Tel.: +421-2-444 545 95
Mobil: +421 903 467 022
Fax.: +421-2-446 357 33
E- mail: gordic@gordic.sk
Web: http://www.gordic.sk

IČO: 35 854 871
IČ DPH: SK 2021615871
DIČ: 2021615871

Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 28512/B

webdesign by milan lipowski - studiolipowski